Shima Kara Shima E From Island to Island Spread 0

Shima Kara Shima E From Island to Island Spread 0 recto
p. 1